Paské, Bondié sitèlman rinmin lèzòm li bay sèl Pitit li-a pou yo. Tout moun ki va mété konfians yo nan li pap pédi lavi you. Okontrè ya gin lavi ki pap janm fini an. Bondié pa voyé Pitit li-a sou latè pou kondannin lèzòm, min pito pou-l té kapab délivré yo. Jan 3:16

Alélouya! Ki gran Sové!
(Hallelujah! What a Saviour!)

"Om dé Soufrans," ki gran Non
Pou Pitit Bon Di
éu, ki vin
Pou sové péchè tout bon!
Alélouya! Ki gran Sové!

Li té maché ak ront nou,
Nan plas mouin yo kondané-l;
Létanp Pardon-m ak  san Li:
Alélouya! Ki gran Sové!

Koupab, Mové, nou té yé:
Prop, Agno dé Diéu Li yé;
"Sové nou nét" - mouin Sézi!
Alélouya! Ki gran Sové!

Yo té lévé-l sou la Koua,
"Tout fini!" Li té krié;
Koun-yé-a Li sé nan Siel la:
Alélouya! Ki gran Sové!

Lé l-ap vin, nan gloua kom Roua,
Pou chèchè tout rachté Li,
Nou va chanté, chan sa tounèf:
Alélouya! Ki gran Sové!

Philip P. Bliss
Translated Nov/87 by R.E.W.

Jezi rinmin tout moun!

Louanjé pour le Sové
(Praise the Saviour)

Ki kap di kombé nou doue Li?
A-nou konban pou nou bay Li
Tout sa nou ye, é gin.

Jezu sé you Non nou rinmin,
Li paré nou pou kombat la;
Pa gin angin kap fe nou tombé,
Lé nou koué, nan Li.

Koué nan Li sin yo pou toujou,
Li Fidél, pap jamé chanjé;
pa gin Fos kap séparé-a,
Moun you, Jezu rinmin.

Kimbé nou, Segné, pou suiv ou;
pau gloua ou selman chakjou,
Jouk le-a ou va retounin
Ak la joua ou, nan siél.

Anfin nou va la ak Jezu
Anfin nou va fe tout Bon
Sa ki pa ka fét koun ye-a
Nou va fé li nan Siél.

Thomas Kelly
Translated Nov/87 by R.E.W.

JESUS LOVES ME/JEZI RINMIN MOUIN

HOME